Máttaráhkko och jag

Laila Brandsfjell (NO)
Silje Figenschou Thoresen (NO)
Monica L Edmondson (SE)
Marja Helander (FI)
Katarina Spik Skum (SE)
Liselotte Wajstedt (SE)

Konstnärssamtal: 13 november
Moderator: Maria Ragnestam

I utställningen Máttaráhkko och jag presenteras sex kvinnliga konstnärer från Sápmi: Laila Brandsfjell, Silje Figenschou Thoresen, Monica L Edmondson, Marja Helander, Katarina Spik Skum och Liselotte Wajstedt. I ett fält av olika uttrycksformer såsom fotografi, film, installation, konsthantverk, slöjd och teckning, skildras arv och berättelse med omsorg, subtilitet och närvaro.
Máttaráhkko är urmodern. I den samiska mytologin figurerar stammodern Máttaráhkko med sina tre döttrar Sáráhkká, Uksáhkká och Juoksáhkká. Fyra betydelsefulla gudinnor på skyddande poster. Máttaráhkko är också förmodern i en bredare betydelse, hon som gått före, som en mormors mor, en farmors mor eller en av deras systrar. Kvinnor har alltid varit och är viktiga grundpelare i den samiska kulturen.
I Máttaráhkko och jag riktas fokus mot kvinnan som förmedlare av handens kunskap och den muntliga berättelsen inom den samiska kulturen. Berättelser vandrar mellan generationer och blir till sömmar av ett levande föränderligt arv. Generationer av kvinnors kunskap manifesteras i duodji, den samiska slöjden, som har en viktig roll både funktionellt och som bärare av tradition. Objekten besitter sina egna berättelser; de har präglats av det flyttbara livets krav på funktionalitet men vittnar också om ett samspel med omgivande natur och dess resurser.
I utställningen framträder formen och rummet som behållare för dessa berättelser. Materialet har sitt eget språk och bär laddning av sitt ursprung, förflyttningar, tidigare användning och tradition. Även arbetsprocesserna bakom genererar betydelse hos objekten. Verken kan vittna om vad det innebär att vara samtida samisk konstnär i relation till tidigare generationers konstnärliga skapande.

Máttaráhkko och jag belyser vad det innebär att vara konstnär i en samisk och samtidigt en nordisk kontext då Sápmi sträcker sig över Norge, Finland, Sverige och Ryssland. Samerna är Europas enda erkända urfolk och också en av de fem nationella minoriteterna i Sverige. Máttaráhkko och jag är inledningen av ett flerårigt projekt där Tjörnedala konsthall presenterar konstnärer ur svenska nationella minoritetsgrupper.

Laila Brandsfjell
 
Laila Brandsfjells konstnärliga praktik består av design och duodji, samiskt konsthantverk. Hon låter gärna designen möta den mer traditionella duodjin där estetik och funktion är viktig. Laila Brandsfjell inspireras av sina förfäder och deras berättelser. Hon älskar att formge, skapa och berätta historier. Materialet hon använder sig av kommer från renar och naturen. När hon hämtar sitt material lägger hon vikt vid att inte ta mer än nödvändigt, att inte lämna några spår och att också ge något tillbaka.

Laila Brandsfjell är född 1986 i en rendriftsfamilj Praahka/Brekken (tillhörande Saanti sïjte) där hon är bosatt och verksam.
Brandsfjells Instagram

Silje Figenschou Thoresen 
Silje Figenschou Thoresen är konstnär vars arbete tar sig uttryck i strukturer, objekt och teckningar. Hon har bakgrund som möbeldesigner och inredningsarkitekt. Silje Figenschou Thoresens konstnärliga arbete är förankrat i en designtradition där improvisation är essentiell; strukturer, konsthantverk och objekt präglas av det material och den kunskap som finns till hands. Det är situationer, material, färdigheter (eller bristen på färdigheter), landskap och årstider som blir avgörande för hur något tar sig uttryck estetiskt.

Silje Figenschou Thoresen är född 1978 i Kirkenes, norra Norge, där hon bor och verkar.
www.siljefig.com

Monica L Edmondson
Monica L Edmondson är konstnär som specialiserat sig på glas men som även arbetar med andra material inom konstnärlig gestaltning, installation och arkitektur. I hennes blåsta, ugnsformade och slipade verk av glas möter den samiska kulturen den internationella både tekniskt och konceptuellt, ofta med influenser av den vidsträckta vita vintern. Glasets egenskaper och kärlets form lyfts fram som en metafor för det starka som samtidigt är skört. Som en människa, som vår natur, som det samiska. Som glas.

Monica L Edmondson är född 1963 i Gällivare, bosatt och verksam i Tärnaby.
www.edmondson.se

Marja Helander 
Marja Helander är konstnär med fotografi och film som främsta uttrycksform. Hon drivs i sitt arbete av nyfikenhet och en villighet att lära sig något nytt vilket fått henne att utforska olika medier. I sitt arbete täcker hon in en variation av teman men utgår ofta från sin egen identitet mellan den finska och den samiska kulturen. I samisk kultur finns en tradition att leva av rennäring, jakt och fiske. Marja Helander har i sitt arbete studerat den konflikt som uppstår mellan det normativa samhället och det traditionella samiska sättet att leva. I hennes bilder och filmer får det nordliga landskapet och de unika livsvillkoren där ofta huvudrollen.

Marja Helander är född 1965, bosatt och verksam i Helsingfors.
www.marjahelander.com

Katarina Spik Skum 
Katarina Spik Skum är konsthantverkare och textilkonstnär. Hon arbetar med duodje (samiskt konsthantverk), konsthantverk och konst i olika former både med det traditionella och konceptuella som utgångspunkt. Katarina Spik Skum arbetar ofta med projekt där hon lyfter fram objekt eller teman från den samiska kulturen, ofta något som fallit i glömska eller som slutat användas. På så sätt väcker hon liv i och för vidare kunskap, historia och tekniker från tidigare generationer.

Katarina Spik Skum är född 1971 i Jåhkåmåhkke/Jokkmokk där hon också är bosatt och verksam.
www.duodjebykss.com

Liselotte Wajstedt
Liselotte Wajstedt är konstnär som arbetar med en spännvidd av tekniker; tyngdpunkten är på film och video men även collage, måleri, fotografi, skulptur, textil och installation förekommer som uttrycksformer. I sitt omfattande arbete med experimentella rörliga bildverk utforskar hon både estetik och politik med återkommande teman såsom hem, trygghet, arv och övergrepp.

Liselotte Wajstedt är född 1973 i Kiruna, bosatt och verksam i Stockholm.
www.liselottewajstedt.com

Utställningen görs med stöd av Nordisk Kulturfond
www.nordiskkulturfond.org

——————————————- 
MÁTTARÁHKKO 
AND I 
12 november – 11 december 2022 

LAILA BRANDSFJELL (NO) 
SILJE FIGENSHOU THORESEN (NO) 
MONICA L EDMONDSON (SE) 
MARJA HELANDER (FI) 
KATARINA SPIK SKUM (SE) 
LISELOTTE WAJSTEDT (SE) 

TALK 13 november 
Moderator: Maria Ragnestam 

The exhibition Máttaráhkko and me presents six female artists from Sápmi: Laila Brandsfjell, Silje Figenschou Thoresen, Monica L Edmondson, Marja Helander, Katarina Spik Skum och Liselotte Wajstedt. With different artistic expressions such as photography, video, film, installation, craft and drawing, the subject of heritage is explored with gentleness and presence. 

Máttaráhkko is the archetype of the mother. In Sami mythology the progenitress Máttaráhkko and her three daughters Sáráhkká, Uksáhkká och Juoksáhkká are four goddesses, who play important roles as protectors. Further more Máttaráhkko is a foremother in a wider sense; a woman from former generations, like a grandmothers mother or one of her sisters. Women have always been, and still are, a fundament within the Sami culture. 
In Máttaráhkko and me the light is turned towards the Sami woman who continuously carries and shares her knowledge through both crafts and storytelling. Stories travel from generations and creates bonds through a living everchanging heritage. Generations of women have manifested their knowledge in the Sami craft, duodji, which has an important role both functionally and as a vessel of tradition. The objects embodies their own tales; telling something about how the nomadic way of life demands functionality but also what it means to coexist with nature and its material resources. 

The exhibition brings forth form and space as containers for these tales. The material has its innate language and can be charged by its heritage, migrations, former use and tradition attached to it. Even the working process can help charging these objects with meaning. The body of work can give us a sense of what it means to be a contemporary Sami artist and at the same time be connected to former generations artistic expressions. 
Máttaráhkko and me explores the conditions of being an artist within both a Sami and a Nordic context since Sápmi covers Norway, Finland, Sweden and Russia. The Sami people is the only acknowledged indigenous people in Europe and one of five national minorities in Sweden. Máttaráhkko and me is the starting point of a five year project where Tjörnedala konsthall will exhibit artists with backgrounds in these five minority groups. 
ÖSKG/TJÖRNEDALA KONSTHALL 

———————————————— 

MÁTTARÁHKKU 
JA MON 
skábmamánu 12.b.-juovlamánu 11.b. 2022 

LAILA BRANDSFJELL (NO) 
SILJE FIGENSHOU THORESEN (NO) 
MONICA L EDMONDSON (SE) 
MARJA HELANDER (FI) 
KATARINA SPIK SKUM (SE) 
LISELOTTE WAJSTEDT (SE) 

Čájáhusas, Máttaráhkku ja mon, leat mielde guhtta nissondáiddára Sámis: Laila Brandsfjell, Silje Figenschou Thoresen, Monica L Edmondson, Marja Helander, Katarina Spik Skum ja Liselotte Wajstedt. Iešguđetge lágan hábmen- ja dajusvugiiguin, nu go fotografiija, filbma, installašuvdna, dáiddaduodji, duodji ja sárgun, sii govvidit árbbi ja muitalusaid dárkilit, fuolalaččat ja lagasvuođain. 
Máttaráhkku lea eamieadni. Mytologiijas čuččoda álgoeadni nieiddaidisguin Sáráhkáin, Uksáhkáin ja Juoksáhkáin. Njeallje mearkkašahtti áhká iešguđet suddjensajiin. Máttaráhkku lea maid álgoeadni viidát mearkkašumiin, son guhte láidesta, nu go áhkuid eatnit dahje muhtun sin oappáin. Nissonat leamaš álo ja leat dehálaš cakkit sámi kultuvrras. 

Čájáhus, Máttaráhkku ja mon, čalmmustahttá nissonolbmo giehtaduodjemáhtu, njálmmálaš muitaleami ja su gaskkusteapmi sámi kultuvrras. Muitalusat johtet buolvvaid mielde ja šaddet sávdnjin ealli molsašuddi árbbis. Máŋga buolvva nissonolbmuid máhttu boahtá oidnosii dujiin, dain leat dehálaš geavatlaš ja árbeguoddi doaibma. Objeavttain leat sin iežaset muitalusat; mat vulget johtti eallingáibádusain ahte galget leat ábasin, muhto duođaštit maiddái daid gulahallama luondduin ja dan riggodagaiguin. 

Čájáhusas ihtá hápmi ja sadji dego lihttin dáidda muitalusaide. Ávdnasiin leat sin iežaset giella ja guddet dieđuid, máttuid, johtimiid, ovddeš geavahusaid ja árbevieruid. Vel duddjonvuogitge loktejit liigemearkkašumi objeavttaide. Čájáhusduojit sáhttet vihtanuššat maid dat mielddisbuktá leat dálá áigge sámi dáiddár ovddeš buolvvaid dáiddalaš duddjoma hárrái. 

Máttaráhkku ja mon čuvgeha mo lea leat dáiddárin sihke sámi ja seammás maid davviriikalaš konteavsttas go Sápmái gullá sihke Norga, Suopma, Ruoŧŧa ja Ruošša. Sámit lea Eurohpá áidna dohkkehuvvon eamiálbmot ja okta dain viđa nationála minoritehtain Ruoŧas. Máttaráhkku ja mon lea álgu máŋggajahkásaš prošektii Tjörnedala konsthallas gos ovdanbukto ruoŧa nationála minoritehtajoavkkuid dáiddáriid. 

Laila Brandsfjell (NO) 
Laila Brandsfjell dáidda vuolgá hábmemis ja duojis. Son áinnas náitá hábmema árbevirolaš dujiin main estetihkka ja atnu leat mávssolačča. Laila Brandsfjell oažžu inspirašuvnna máttuin ja sin muitalusain. Son ráhkista hábmet, duddjot ja muitalit. Ávdnasiid maid son geavaha viežžá son bohccos ja luonddus. Vieččadettiin ávdnasiid son váruha váldit dušše dan maid dárbbaša, iige guođe luottaid, ja addá maid nu ruovttoluotta. 

Laila Brandsfjell lea riegádan 1986 boazodoallobearrašii Praahkas ja son gullá Saanti siidii. Son maid orru ja bargá doppe. 

Silje Figenschou Thoresen (NO) 
Silje Figenschou Thoresen lea dáiddár gean barggut govvidit struktuvrraid, objeavttaid ja sárgumiid. Su duogáš lea viessogálvohábmen ja latnjačiŋahanarkiteaktan. Silje Figenschou Thoresena dáiden vuolgá hábmenvieruin main konstošit (improviseret) lea vuođđun; struktuvrrat, duojit ja objeavttat ráhkaduvvojit ávdnasiin ja máhtuin mat ledje juste das ja dalle. Dilit, ávdnasat ja attáldagat (dahje váilevaš máhttu), eatnamat ja áigodagat leat dat mat mearridit makkárin duojit šaddet. 

Silje Figenschou Thoresen lea riegádan 1978 Girkonjárggas, gos son orru ja bargá. 

Monica L Edmondson (SE) 
Monica L Edmondson lea dáiddár gii lea spesialiseren láseduddjomii, muhto gii maid bargá eará ávdnasiiguin dáiddalaš konstrukšuvnnas, installašuvnnas ja arkitektuvrras. Su šuđđon, uvdnahábmejuvvon ja šliipejuvvon lásedujiin gávnnada sámi kultuvra dainna riikkaidgaskasaččain, sihke bargovugiid ja sisdoalu dáfus, ja dávjá lea vilges dálveáhpi váikkuhan su dujiide. Láse iešvuođat ja lihttehápmi leat sátnegovvan (metaforan) dasa mii lea nanus muhto seammás maiddái rašši. Nu go olmmoš, nugo min luondu, nugo sámevuohta. Nugo láse. 

Monica L Edmondson lea riegádan 1963 Váhtjeris, dál son orru ja bargá Dearnas. 

Marja Helander (FI) 
Marja Helander lea dáiddár gii vuosttažettiin govve ja filbme. Lea sáhkkiivuohta mii láide su barggu, dáhtu oahppat ođđasa ja mii bidjá su guorahallat iešguđetlágan mediaid. Bargofáttát molsašuvvet, muhto vuolggasadji lea čađat iežas sámi identitehta mii lea suoma ja sámi kultuvrrain. Sámi kultuvrras lea árbevierru eallit boazodoaluin, bivdduin ja guolástemiin. Marja Helander lea iežas barggus studeren riiddu mii čuožžila normatiiva servodaga ja árbevirolaš sámi eallinvuogi gaskii. Su govain ja filmmain leat davvieatnamiid erenoamáš eallineavttut guovddážis. 

Marja Helander lea riegádan 1965, orru ja bargá Helssegis. 

Katarina Spik Skum (SE) 
Katarina Spik Skum lea duojár ja tekstiiladáiddár. Son duddjo ja dáide iešguđet hámiiguin, main leat sihke árbevirolaš ja konseptuála vuolggasadji. Katarina Spik Skum bargá dávjá prošeavttain mas son lokte objeavtta dahje fáttá sámi kultuvrras, dávjá juoidá mii lea vajálduvvan dahje ii leat šat anus. Dainna vugiin son ealáskahttá ja fievrreda ovddeš buolvvaid máhtu, historjjá ja bargovugiid. 

Katarina Spik Skum lea riegádan 1971 Jåhkåmåhkkes gos son dál nai orru ja bargá. 

Liselotte Wajstedt (SE) 
Liselotte Wajstedt lea dáiddár geas leat máŋga bargovuogi; eanaš filmmat ja videoid, muhto maid kolaše (collage), njuohtamat, fotografiijat, báccit, tekstiillat ja installašuvnnat leat govvidussan sus. Su bargu sisdoallá sesolaš ealli govaid maid bokte son guorahallá sihke estetihkka ja politihkka ja jeavddalaččat fáttáid nugo ruovttu, dorvvolašvuođa, árbbi ja veahkaválddi. 

Liselotte Wajstedt lea riegádan 1973 Gironis, dál orru ja bargá Stuehkies. 

Translation: Anne Wuolab 

——————————————————- 
MÁTTARÁHKKO 
JA MÅN 
ádismáno 12.b. – javllamáno 11.b. 2022 

LAILA BRANDSFJELL (NO) 
SILJE FIGENSHOU THORESEN (NO) 
MONICA L EDMONDSON (SE) 
MARJA HELANDER (FI) 
KATARINA SPIK SKUM (SE) 
LISELOTTE WAJSTEDT (SE) 

Vuosádusán Máttaráhkko ja mån oahpásmuhteduvvi guhtta nissun dájddára Sámeednamis: Laila Brandsfjell, Silje Figenschou Thoresen, Monica L Edmondson, Marja Helander, Katarina Spik Skum ja Liselotte Wajstedt. Umasse åvddåjbuktemvuogij guovlon nåvgåk gåvvå, filmma, installasjåvnnå, dájdagiehtabarggo, duodje ja tjuorggam gåvviduvvá árbbe ja giehtto huvsujn, sieldes fijnes teknijkajn ja lahkaårromijn. 
Máttaráhkko l máttarieddne. Sáme mytologiddjan máttarieddne Máttáráhkko gávnnu suv gålmåjn niejdajn Sáráhkká, Uksáhkká ja Juoksáhkká. Niellja árvulasj áhká suoddjididdje sajijn. Máttaráhkko l aj máttarieddne vijdáp sisanádusán, sån gut la dålvudam degu áhko ieddne áhtjeiedne ieddne jali akta sijá oahppájs. Nissuna li agev årrum ja li ájnas vuodo sáme kultuvran. 

Máttaráhkko ja mån vuosádusán tjalmostahteduvvá nissunij gieda máhttudagá ja njálmálasj giehto gaskostiddjen sáme kultuvran. Giehto manni buolvaj rastá ja sjaddi sávven viesso målsudahkes árbes. Nissunij máhttudagáj ilmmusi duojen, sáme duodje, manna l ájnas ánburgge goappátjagá dåjmalattjat ja árbbedábe guodden.Gávnijn li ietjasa giehto, da li bájneduvvam jåhtte viessoma rávkalvisás valla vihtanasti aj aktijbargo birra birástiddje luondujn ja dan luohkoj. 

Vuosádusán ilmmus hábme ja ladnja birrusin dájda giehtojda. Ábnnasin la ietjas giella ja buktá geldulasjvuodav ja tjavggavuodav ietjas máttos, jåhtemijs, åvdep anos ja árbbedábes. Barggoprocessa duogen dahki aj árvov gávnijn. Dago máhtti vihtanasstet birra mij merkaj årrot dálásjájggásasj sáme dájddarin åvdep buolvaj dájdálasj dahkama gáktuj. 
Máttaráhkko ja mån giehttu majt merkaj dájddárin sáme ja sämmibále nuorttarijkalasj aktijvuodan gå Sámeedenam gåbttjå Vuonav, Suomav, Svierigav ja Gárjjelav. Sáme li Europa ájnna dåhkkidum álggoálmmuk ja aj akta vidá rijkalasj unneplågojs Svierigin. Máttaráhkko ja mån la álggo moattejahkásasj prosjevtas gånnå Tjörnedala konsthall vuoset dájddárjijt Svieriga rijkalasj unneplåhkojuohkusijs. 

Laila Brandsfjell (NO) 
Laila Brandsfjella dájdalasj barggo l hábbmimis ja duojes, sáme dájdagiehtabargos. Sån mielas dibddá hábbmimav aktavuodav válldet árbbedábalattjap duojijn gånnå estetijkka ja doajmma l ájnas. Laila Brandsfjell måvtåstuhteduvvá ietjas ájttegijs ja sijá giehtojs. Sån árvvon adná hábbmit, dahkat ja giehttot subttsasijt. Ábnas majt sån adná váldeduvvá boahttsujs ja luondos. Gå sån viedtja suv ábnnasijt de dättot ij válldet enabuv gå dárbulasj, ij luottajt guodet ja aj vaddet juojddá ruopptot. 

Laila Brandsfjell la riegádam ällosujttofuolken Praahka/Brekken (tjadnusijn Saanti sïjte) gånnå sån årru ja barggá.  

Silje Figenschou Thoresen (NO) 
Silje Figenschou Thoresen la dájddár gen barggo åvddåjbuvteduvvá struktuvrajn, gávnijn ja tjuorggusijn. Suv duogásj la biergashábbmárin ja gárvvidimarkitäktan. Silje Figenschou Thoresens dájdalasj barggo l vuododum hábbmimárbbedáben gånnå gárvedak la sieldes ájnas; struktuvra, dájdagiehtabargo ja gávne bájneduvvá ábnnasis ja máhttudagás mij la ålediddje. Le vidjura, ábnnasa, máhttudagá (jali máhttudagáj vánesvuohta), mája ja jahkeájge ma mierredi gåktu juoga åvddåjbuvteduvvá estehtalattjat.  

Silje Figenschou Thoresen la riegádam 1978 Girkonjárgan/Kirkenes, nuortta Vuonan, gånnå sån årru ja barggá 

Monica L Edmondson (SE) 
Monica L Edmondson la dájddár gut sierraláhkáj barggá glásajn valla aj barggá ietjá ábnnasij dájdalasj hábbmimin, installasjåvnån ja arkitektuvran. Suv båsådum, vuobnnehábbmidum ja sajedum bargujn glásas sáme kultuvrra aktavuodav válldá rijkajgasskasasj kultuvrajn goappátjagá teknijkalattja ja konceptuellalattjat, álu bájnatjimij vijdes vielggis dálves. Glása iesjvuoda ja lihte hábme vuojnnusij buvteduvvá degu metafåvrrån nanusvuohtaj mij sämmibále l rasjes. Degu ulmusj, degu mijá luonndo, degu sámevuohta. Degu glássa.  

Monica L Edmondson la riegádam Jielleváren, årru ja barggá Dearnán. 

Marja Helander (FI) 
Marja Helander la dájddár gåvvåjn ja filmajn åvdemus åvddåjbuktemvuohken. Sån arvusmahteduvvá suv bargon diehtemvájnos ja miellogisvuodas oahppat ådåsav mij la suv åttjudam åtsådit umasse mediajt. Suv bargon gåbttjå temaj variasjåvnåv valla álu vuolggá ietjas identitehtas suoma ja sámekultuvra gaskan. Sáme kultuvran gávnnu árbbedáhpe viessot ällosujtos, bivdos ja guollimis. Marja Helander la suv bargon åtsådam rijdov mij sjaddá ieneplåhko sebrudagá ja árbbedábálasj sáme viessomvuoge gaskan. Suv gåvåjn ja filmajn nuorttarijkaj mádja ja sierralágásj viessomvidjura dåppe álu oadtju oajvveánburgev.  

Marja Helander la riegádam1965, årru ja barggá Helsinkin/Helsingfors. 

Katarina Spik Skum (SE) 
Katarina Spik Skum la dájdagiehtabargge ja tekstijlladájddár. Sån barggá duojijn (sáme dájdagiehtabarggo), ja dájdagiehtabargujn ja dájddagijn umasse hámijn goappátjagá árbbedábálasj ja ihtanisáj vuodon. Katarina Spik Skum álu barggá prosjevtaj gånnå sån tjalmostahttá gávnijt jali temajt sáme kultuvras, álu juoga mij la vájáldahtedum jali ij des aneduvá. Nåvti sån båktå ja gaskos máhttudagáv, histårjåv ja teknijkajt åvdep buolvajs.  

Katarina Spik Skum la riegádam Jåhkåmåhken/Jokkmokk1971 gånnå sån aj årru ja barggá. 

Liselotte Wajstedt (SE) 
Liselotte Wajstedt la dájddár gut barggá stuorra variasjåvnåjn teknijkajs, ájnnasamos la filman ja video:an valla kollássja, bájnnim, gåvvå, skulptuvrra, tekstijlla ja installasjåvnnå gávnnu åvddåjbuktemvuohken, Suv vijdesbirástiddje bargon gähttjaladdam labudiddje gåvvådagoj sån åtsåt goappátjagá estetijkav ja politijkav dájvvalak temajn nåvgåk häjmma, jasskavuohta, árbbe ja illastibme. 

Liselotte Wajstedt la riegádam 1973 Gironin/Kiruna, årru ja barggá Stockholman. 

Translation: Barbro Lundholm 

—————————————— 
MAADTERAAHKA JÏH 
MANNE 
rahkan 12.b. raejeste – goeven 11.b. raajan 2022 

LAILA BRANDSFJELL (NO) 
SILJE FIGENSHOU THORESEN (NO) 
MONICA L EDMONDSON (SE) 
MARJA HELANDER (FI) 
KATARINA SPIK SKUM (SE) 
LISELOTTE WAJSTEDT (SE) 

Vuesiehtimmesne Maadteraahka jïh manne govhte nyjsenh tjiehpiedæjjah Saepmeste åehpiedahta: Laila Brandsfjell, Silje Figenschou Thoresen, Monica L Edmondson, Marja Helander, Katarina Spik Skum jïh Liselotte Wajstedt. Ovmessie åehpiedehtemevuekine goh fotografije, filme, installasjovne, vytnesjimmie, vætna jïh guvviedidh, dah aerpiem jïh soptsesem vuesiehtieh såjhtojne, subtiliteetine jïh voerkesvoetine. 
Maadteraahka lea maadteraahka. Saemien mytologijesne Maadteraahka altese golme nïejtine, Saaraahka, Oksaahka jïh Joeksaahka. Njieljie vihkeles aahkah dej sijjijste mijjem vaarjelidh. Maadteraahka aaj maadteraahka vijrebe goerkesisnie, dïhte mij åvtehke, goh maadteraahkine jallh åabpine. Nyjsenh leah eejnegen orreme jïh ennje vihkeles våarome saemien kultuvresne. 

Vuesiehtimmesne Maadteraahka jïh manne fokusem åtna nyjsenæjjese dorjehtæjjine gïeten maahtojste jïh njaalmeldh soptsestimmijste saemien kultuvresne. Soptsesh boelveste boelvese juhtieh jïh saejmide sjidtieh jielijen jeatjahtehtemen aerpie. Boelvh nyjseni maahtojste vætnesne manifesteeredh, saemien duedtie, mij vihkeles råållam åtna dovne funksjovnelle jïh aerpievuekiem guadta. Objeekth dej jïjtje soptsesh utnieh, dah leah juhtemen jieleden krïevemijstie baajnehtamme funksjonaliteete mohte aaj vïhnestieh dah eatnaminie jïh dan vierhtiejgujmie laavenjostoeh. 
Vuesiehtimmesne hammoe jïh romme goh gaerieh dej soptsesi åvteste. Materijaalh dej jïjtje gïelh utnieh jïh gïejh maadtojste, juhtiemijstie, aarebi åtnojste jïh aerpievuekijste guedtieh. Aaj barkoeprosessh dej duekesne objeekti goerkesem vedtieh. Dah vïerhkh maehtieh dan bïjre vïhnesjidh guktie lea daaletjen saemien tjiehpiedæjjam årrodh relasjovnine aarebi boelvi tjeahpoen sjugniedimmine. 

Maadteraahka jïh manne vuesehte mij dïhte lea tjiehpiedæjja årrodh saemien jïh seammasïenten noerhten kontekstesne gosse Saepmie Nöörjesne, Såevmesne, Sveerjesne jïh Russlaantesne. Saemieh leah Europan aajnege dåhkasjamme aalkoealmetje jïh aaj akte dejstie vïjhte nasjonaale unnebelåhkojste Sveerjesne. Maadteraahka jïh manne lea gelliejaepien prosjekten aalkoe gusnie Tjörnedala konsthall åehpiedahta tjiehpiedæjjah sveerjen nasjonaale unnebelåhkoedåehkijste. 

Laila Brandsfjell (NO) 
Laila Brandsfjellen tjeahpoen barkoe lea designe jïh vætna, saemien vytnesjimmie. Dïhte gujht baaja designem aerpievuekien vætnam gaavnesjidh gusnie estetihke jïh funksjovne vihkeles. Laila Brandsfjell altese maadtoeh jïh dej soptsesh skreejresåvva. Dïhte lyjhkoe hammoedidh, sjugniedidh jïh soptsestidh. Materijaalh mah nuhtjie bovtseste jïh eatnamistie. Gosse sov materijaalh veedtjie dellie vihkeles ij jienebh vaeltedh enn daarpesje, jïh ij naan gïejh laehpieh jïh aaj maam akt bååstide vedtedh. 

Laila Brandsfjell reakasovvi jaepien 1986. Dïhte båatsosne, Saanti sïjtesne jïh Praahkesne årroeminie jïh barkeminie.  

Silje Figenschou Thoresen (NO) 
Silje Figenschou Thoresen lea tjiehpiedæjja dan barkosne struktuvrh, objeekth jïh guvvieh. Dan våarome lea mööbeledesignere jïh gåetiensisniearkitekte. Silje Figenschou Thoresen tjeahpoen barkoen våarome lea designeaerpievuekesne gusnie improvisasjovne lea essensijelle, struktuvrh, tjeahpoevytnesjimmie jïh objeekth baajnehtieh dehtie materijaaleste jïh maahtoste mah gååvnesieh. Dah leah situasjovnh, materijaalh, tjiehpiesvoeth (jallh tjiehpiesvoetehts), dajvh jïh jaepieboelhkh mah vihkeles guktie maam akt estetihken vuekien vuesehte.  

Silje Figenschou Thoresen Girkunjarkesne jaepien 1978 reakasovvi gusnie barka jïh orre.  

Monica L Edmondson (SE) 
Monica L Edmondson lea tjiehpiedæjja mij klaasine barka mohte aaj jeatjah materijaaline barka tjeahpoen vuesiehtimmesne, installasjovnesne jïh arkitektuvresne. Dennie sov båssome, vuebniehammoedamme jïh slijhpeme vïerhkine klaaseste saemien kultuvre internasjonellem gaavnede dovne teknihken jïh konseptuellen, daamtaj influensijste dïhte guevtelen veelkes daelveste. Klaasen jïjtjevoete jïh gaerien hammoe metafovrine lutnjiesåvva dïhte mij lea veaksehke jïh seamma aejkien maahta murhkedh. Goh almetje, goh mijjen eatneme, goh saemienvoete. Goh klaase.  

Monica L Edmondson jaepien 1963 reakasovvi Jiellievaeresne, Dearnesne årroeminie jïh barkeminie.  

Marja Helander (FI) 
Marja Helander lea tjiehpiedæjja mij dam vuesehte fotografijine jïh filmine. Dïhte tjetskehke jïh sæjhta maam akt orre lïeredh jïh dan mietie lea ovmessie medijeerh goerehtamme. Sov barkosne dïhte jeerehts teemah gaptja mohte daamtaj jïjtje identiteetine aalka dan såevmien jïh saemien kultuvri gaskoeh. Saemien kultuvresne aerpievuekie gååvnese båatsoste, vijremijstie jïh göölemijstie jieledh. Marja Helander lea sov barkosne tsælloem goerehtamme mij normatijve seabradahken jïh aerpievuekien saemien jieledevuekien gaskoeh gååvnese. Sov guvvine jïh filmine noerhten eatneme jïh dah sjïere jielemetsiehkieh desnie daamtaj åejvieråållam åådtje.  

Marja Helander jaepien 1965 reakasovvi jïh Helssetisnie barkeminie.  

Katarina Spik Skum (SE) 
Katarina Spik Skum lea tjeahpoevytnesjæjja jïh tekstijletjiehpiedæjja. Dïhte vætnine, tjeahpoevytnesjimmine jïh tjeahpojne ovmessie hammojne barka dovne aerpievuekien jïh konseptuellen våaroeminie. Katarina Spik Skum daamtaj prosjektine barka gusnie objeekth vuj teemah lutnjieh saemien kultuvreste, daamtaj maam akt maam mahte åajaldehteme jallh eah åtnosne. Naemhtie dïhte maahtoem, histovrijem jïh teknihkh aarebi boelvijste skreejrie jïh åvtese buakta.  

Katarina Spik Skum jaepien 1971 reakasovvi Jåhkåmåhkkesne gusnie aaj årroeminie jïh barkeminie.  

Liselotte Wajstedt (SE) 
Liselotte Wajstedt lea tjiehpiedæjja mij ovmessie teknihkigujmie barka, leavloe filmese jïh videjovese mohte aaj collage, guvviedimmie, fotografije, skulptuvre, tekstijle jïh installasjovne gååvnesieh goh dorjehtimmiehaamoeh. Sov vijries barkosne eksperimentellen svihtjeme guvvievïerhkine dïhte dovne estetihkem jïh politihkem goerehte teemine goh hïejme, jearsoesvoete, aerpie jïh daaresjimmie.  

Liselotte Wajstedt jaepien 1973 reakasovvi Girunisnie jïh Stuehkesne årroeminie jïh barkeminie.  

Translation: Helen Blind Brandsfjell 

 

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur

Entore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem.

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inv

Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur